Make your own free website on Tripod.com
สารประกอบเชิงซ้อน ( coordination compounds)
เนื้อหา
1. ความรู้ทั่วไปเรื่องสารประกอบเชิงซ้อน
2. การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อน
3. ลิแกนด์ (ligand) 4.สูตรโครงสร้างสารเชิงซ้อนที่มี CN = 3 , 5 , 7
5.การอ่านชื่อสารประกอบเชิงซ้อน 6.ทฤษฎีคริสตัลฟิลด์ ( crystal field theory ) 7.ไอโซเมอร์ของสารเชิงซ้อน (isomers) 8. สรุปเรื่องสารประกอบเชิงซ้อน 9. ปฏิกิริยาของสารเชิงซ้อน(แบบ word)
10. ปฏิกิริยาของสารเชิงซ้อน(แบบ pdf)

แบบฝึกหัด เรื่องสารเชิงซ้อนชุดที่ 1
แบบฝึกหัด เรื่องสารเชิงซ้อนชุดที่ 2
แบบฝึกหัด เรื่องสารเชิงซ้อนชุดที่ 3
แบบฝึกหัด เรื่องปฏิกิริยาของสารเชิงซ้อน(แบบ word)
แบบฝึกหัด เรื่องปฏิกิริยาของสารเชิงซ้อน(แบบ pdf)
ส่งแบบฝึกหัด
รายชื่อผู้ที่ส่งแบบฝึกหัด