Make your own free website on Tripod.com

แบบฝึกหัด เรื่องปฏิกิริยาของสารเชิงซ้อน

1.จงเขียนปฏิกิริยาต่อไปนี้ให้ถูกต้อง


    1. [ Co ( NH3 )4 ] 3+ + 2 NH3
    2. เป็นปฏิกิริยาแบบ addition


    3. [ Cr ( H2O)6 ] 2+ + 2 NH3

เป็นปฏิกิริยาแบบ substitution


1.3 [ Co Cl6 ] 4- ………………. + Cl-

เป็นปฏิกิริยาแบบ dissociation


1.4 [ Fe (CN6)] 4- + [ Cr ( NH3)6 ] 2+

เป็นปฏิกิริยาแบบ redox ให้ [ Fe (CN6)] 4- เป็นตัวรีดิวซ์

2.จงเขียนกลไกปฏิกิริยาแบบแยกตัว (dissociative mechanism) ของปฏิกิริยาแทนที่ต่อไปนี้


[ Cr ( H2O)5 NH3 ] 3+ + Cl- [ Cr ( H2O)5 Cl ] 2+ + NH3

3. จงเขียนกลไกปฏิกิริยารวมตัว (associative mechanism) ของปฏิกิริยาแทนที่ต่อไปนี้


[ Co ( H2O)6 ] 2 + + CN- [ Co ( H2O)5 CN ] + + H2 O

4.trans effect คืออะไร มีอิทธิพลต่อกลไกแบบรวมตัวของสารเชิงซ้อนแบบ square planar อย่างไร